วัดสร้อยทอง หรือ วัดสร้อยทองพระอารามหลวง

วัดสร้อยทอง หรือ วัดสร้อยทองพระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ วัดแห่งนี้เดิมชื่อ “วัดซ่อนทอง” เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2394 โดยลูกหลานของสมเด็จเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ แพ บุนนาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดประสบภัยทางอากาศได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในปลายปี พ.ศ. 2488 ประชาชนได้ช่วยกันบูรณะวัด และก่อสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมกับการสร้างวัด ในปี พ.ศ. 2394 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันโรงเรียนสมาคมพิทยากร ได้เป็นชื่อของโรงเรียนวัดวิมุตพิทยาราม และมีวัดสร้อยทองที่นามพ้องกันอีกแห่งในจังหวัดปทุมธานี โดยชาวบ้านเรียกว่า วัดเสด็จ

ปัจจุบันวัดสร้อยทองเป็นวัดที่มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกขนาดใหญ่ มีการเรียนการสอนถึงระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมีพระภิกษุสามเณรสอบไล่พระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีได้ทุกปี

ที่ตั้ง ถนนประชาราษฎร์สาย1บางโพ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *